Obituaries

Albert Ben Carter thumbnail

Albert Ben Carter

October 9, 1913 - September 20, 2007

Warren B. Galligan thumbnail

Warren B. Galligan

March 23, 1921 - September 19, 2007

Ray Smith thumbnail

Ray Smith

April 25, 1941 - September 18, 2007

George W. Knight thumbnail

George W. Knight

December 19, 1926 - September 18, 2007

William J. Joe Devlin thumbnail

William J. Joe Devlin

February 1, 1924 - September 17, 2007

Gil Nelson Glisson thumbnail

Gil Nelson Glisson

June 6, 1947 - September 17, 2007

Eva L. Dodge Mounce thumbnail

Eva L. Dodge Mounce

February 23, 1946 - September 17, 2007

Jo Ann Unthank thumbnail

Jo Ann Unthank

March 18, 1942 - September 17, 2007

Louise C. Fry thumbnail

Louise C. Fry

December 6, 1918 - September 15, 2007

Richard W. Waters thumbnail

Richard W. Waters

August 29, 1926 - September 15, 2007

Teresa Lee Johnson thumbnail

Teresa Lee Johnson

April 13, 1963 - September 15, 2007

William Henry Wiest thumbnail

William Henry Wiest

August 24, 1923 - September 15, 2007

Helen C. Saunders thumbnail

Helen C. Saunders

October 3, 1922 - September 13, 2007

Fern E. Schoenherr thumbnail

Fern E. Schoenherr

September 2, 1915 - September 10, 2007

Charles S. Chuck Johnson thumbnail

Charles S. Chuck Johnson

September 2, 1922 - September 10, 2007

Jeff Burris thumbnail

Jeff Burris

February 19, 1923 - September 10, 2007